Informace o zpracovávání osobních údajů

V této sekci našeho webu najdete veškeré informace o zásadách a postupech při zpracovávání vašich osobních údajů na našem webu, jakož i vašich právech, a to v úplném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, toto nařízení budeme dále nazývat jen „GDPR“ a zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kdo pracuje s vašimi osobními údaji

Správcem vašich osobních údajů jsme my, Alta Era s.r.o.,

Alta Era s.r.o.,se sídlem Jiráskova 308, Jinočany, 252 25, IČ 28383915, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 137710 Alta Era s.r.o.,se sídlem Jiráskova 308, Jinočany, 252 25, IČ 28383915, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Kde pracujeme s vašimi osobními údaji

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Alta Era s.r.o. s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.

Společnost Alta Era s.r.o. prohlašuje, že v případě souhlasu návštěvníka se zpracováním osobních údajů bude shromažďovat osobní údaje návštěvníka pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Souhlas se zpracováním osobních údaje návštěvníka je udělován, není-li uvedeno jinak, bez časového omezení, avšak pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Zpracování osobních údajů návštěvníků může společnost Alta Era s.r.o. pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje návštěvníků jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem anebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Alta Era s.r.o. se zavazuje k provedení všech potřebných rozumných opatření za účelem ochrany osobních údajů žadatele.

Alta Era s.r.o., tímto návštěvníky informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Zejména v případě, kdy by se návštěvník domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života návštěvníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Požádá-li návštěvník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Alta Era s.r.o. povinna tuto informaci předat, máme však právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jak uplatnit vaše práva

Vezměte, prosím, na vědomí, že dle GDPR máte právo:

požadovat od nás informace o zpracovávání osobních údajů, na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování, vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, obrátit se na nás nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování našich povinností v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

S výše uvedenými požadavky se můžete obrátit na adresu altaera@altaera.cz, telefon +420 724 044 800 nebo osobně na adrese Jiráskova 308, 252 25 Jinočany.